این کتاب یکی از بهترین آثار منتشرشده در عرصه آسیب‌شناسی مباحث مهدویت است. مهم‌ترین هدف نگارشش نیز آسیب زدایی تحریف مفاهیم و آموزه‌های مهدویت و بررسی برخی آسیب¬هایی است که پیش از ظهور و در دوران غیبت رخ می‌دهد؛ زیرا آسیب‌های فرهنگ مهدویت موجب سستی اعتقاد مردم نسبت به اصل وجود امام زمان (عج) و گاهی سبب گرایش به افراد یا مجموعه‌های منحرف می‌شود. از مهم‌ترین وجوه تمایز و برتری کتاب استناد به یک سری از ناب‌ترین روایات در ارائۀ مباحث در هر بخش است. این کتاب در ۱۸ بخش به محتوای معرفت و شناخت امام زمان (عج)، مفهوم آسیب‌شناسی، برداشت‌های انحرافی از مقوله انتظار فرج،‌ افراط‌وتفریط در ارائه چهره مهر و قهر امام، طرح مباحث غیرضروری، شتاب‌زدگی و تعجیل، دور شمردن وقت ظهور، تعیین زمان ظهور، تطبیق علائم ظهور بر مصادیق خاص، ‌افراط‌وتفریط در تبیین مفهوم غیبت و ضعف شناخت و ایمان به امام غایب می‌پردازد. همچنین دیگر بخش‌های این اثر شامل موضوعات ملاقات گرایی، مدعیان دروغین مهدویت و نیابت، آرزوگرایان بی‌عمل، متوسلین دنیاخواه، جشن‌ها و دعاها،‌ عدم پیروی از ولایت‌فقیه و نواب عام امام زمان (عج) و حب دنیا می‌شود.