کتاب بحثی مبسوط در آموزش عقاید که توسط محسن غرویان، محمدرضا غلامی و محسن میرباقری نوشته شده درصدد بحث و بررسی عقاید اسلامی و شیعی از دیدگاه عقل و نقل است و در این راه از رهنمودهای آیت‌الله مصباح یزدی استفاده کرده‌اند.

در ابتدا مهم‌ترین مسائل جهان‌بینی در رابطه با ایدئولوژی بیان شده و در ادامه مبحث شناخت به‌صورت مختصر موردتوجه و بحث قرار می‌گیرد، زیرا این موضوع همواره با سؤالات فراوانی همراه بوده و حتی این امر موجب پیدایش علم شناخت‌شناسی گردیده است. در نگارش این کتاب مؤلفان علاوه بر طرح بحث‌های فلسفی با توجه به هدف و روشی که در این سلسله مباحث موردنظر یعنی قصد تبیین مبانی ایدئولوژیک اسلام بر اساس قرآن و عقل را دارند، مباحث خود را از دیدگاه قرآن نیز بیان می‌کنند.

در بخش دوم با عنوان خداشناسی مباحثی همانند سه مسئله وجوب و امکان، علت و معلول و بطلان دور و تسلسل، اقسام توحید، آیات فطرت و میثاق و… مطرح است.

بخش سوم که آخرین بخش این جلد است حول موضوع معاد نگاشته شده و به موضوعاتی مانند اهمیت بحث از معاد، داستان اصحاب کهف، توصیف بهشت و بهشتیان در قرآن، شفاعت، توبه و مرگ می‌پردازد. راه‌شناسی (نبوت)، راهنماشناسی (انبیا) و راهنماشناسی (امامت) عناوین سه بخش جلد دوم کتاب بحثی مبسوط در آموزش عقاید است که به‌صورت علمی و از دیدگاه عقل و نقل مباحث را برای خواننده روشن و تبیین ساخته و همچنین در قالب پرسش و پاسخ برخی از معارف را منتقل و شبهات را از بین برده است.

مؤلفین این کتاب سعی کرده‌اند که مباحث را با قلمی روان ارائه داده و از عبارت‌پردازی‌های آن‌چنانی به‌گونه‌ای که جای استدلال و برهان قوی را تنگ کند، پرهیز کنند تا مخاطب و دانشجوی معارف دینی با اشتیاق بیشتر مباحث کتاب را دنبال کند و جواب پرسش‌های اعتقادی خود را دریافت نماید.