فلسفه
فلسفه
وقتی کتاب اشارات ابن‌سینا را آغاز می‌کنیم، دغدغه‌ نخست او این است که انسان‌ها در این واقعیت که محسوساتی وجود دارد، اتفاق دارند؛ بنابراین آغاز...
';
احساس نياز به مطالعه فلسفه در ايران رو به فزوني است. اين مطلب مي‌تواند هم مايه‌هاي اميد را به آينده‌اي که تنها احساسات و سياست‌زدگي...
';