فلسفه
فلسفه
احساس نياز به مطالعه فلسفه در ايران رو به فزوني است. اين مطلب مي‌تواند هم مايه‌هاي اميد را به آينده‌اي که تنها احساسات و سياست‌زدگي...
';
مسئله اصلی هرمنوتیک، تحلیل‌ سازوکار فهم و بررسی شرایط تفسیر و چگونگی تأویل است. از این رو، هر‌گاه «فهمیدن» صورت می‌گیرد، هرمنوتیک نیز حضور دارد....
';