الف لام خمینی
کتاب«الف لام خمینی» رونمایی می‌شود
کتاب«الف لام خمینی» رونمایی می‌شود
کتاب «الف لام خمینی» دوشنبه (۲۲مرداد) در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری رونمایی می شود.
الف لام خمینی
الف لام خمینی
«الف لام خمینی» کتابی است که بی‌اغراق هر جمله از آن متکی به سندی معتبر است. در این کتاب می‌توان سیری در ...
خط اخبار