اکبر اشرفی
کتابی برای بررسی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
کتابی برای بررسی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
کتاب حاضر وظیفه شناخت و تقسیم‌بندی جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در دهه 60 را برعهده گرفته است و سوال اصلی آن ...
خط اخبار