رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران قم
خاموشی ۶۰ درصد ظرفیت چاپ قم / واگذاری کاغذ دولتی به ارشاد دودش به چشم چاپ رفت
خاموشی ۶۰ درصد ظرفیت چاپ قم / واگذاری کاغذ دولتی به ارشاد دودش به چشم چاپ رفت
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان قم با اشاره به خاموشی ۶۰درصدی ظرفیت چاپ استان قم می‌گوید: واگذاری سیستم توزیع کاغذ دولتی به وزارت ...
خط اخبار