سفرنامه جن
دوران انتقالی قدرت از قاجار به پهلوی در رمان «سفرنامه جن» منتشر شد
دوران انتقالی قدرت از قاجار به پهلوی در رمان «سفرنامه جن» منتشر شد
رمان «سفرنامه جن» نوشته مصطفی جمشیدی از سوی انتشارات به نشر روانه بازار کتاب شد.
خط اخبار