سیدحسین قائمی
۲۵۰ گرم گوشت به‌جای کتاب
ناشران از نابسامانی تأمین کاغذ می‌گویند
۲۵۰ گرم گوشت به‌جای کتاب
همان طور که دولت سبد‌های مختلف حمایتی برای ملت طراحی می‌کند، کتاب را هم باید به‌عنوان یک محصول در سبد فرهنگی مردم ...
خط اخبار