سیدمجتبی مومنی
تنها برای بودن
تنها برای بودن
هر سال و در ایام نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، قرآن و مطبوعات و حتی دیگر نمایشگاه‌ها، با بخش‌های جانبی و غرفه‌هایی مواجه هستیم ...
هیچ‌کس متولی سرانۀ مطالعه نیست
گفت‌وگو با سیدعارف علوی دربارۀ شاخص‌های آماری نشر؛
هیچ‌کس متولی سرانۀ مطالعه نیست
بهترین ارگانی که می‌تواند به این بحث وارد شود، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است؛ چون کار و وظیفۀ ذاتی نهاد کتابخانه‌ها فراهم‌کردن ...
خط اخبار