سیدمجتبی مومنی
هیچ‌کس متولی سرانۀ مطالعه نیست
گفت‌وگو با سیدعارف علوی دربارۀ شاخص‌های آماری نشر؛
هیچ‌کس متولی سرانۀ مطالعه نیست
بهترین ارگانی که می‌تواند به این بحث وارد شود، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است؛ چون کار و وظیفۀ ذاتی نهاد کتابخانه‌ها فراهم‌کردن ...
خط اخبار