شب‌های بی‌ستاره
شب‌های بی‌ستاره
شب‌های بی‌ستاره
نوجوان در همان دنیایی زندگی می‌کند که بزرگ‌سال زندگی می‌کند؛ دنیایی پر از خشونت. دنیایی که در آن مرگ وجود دارد. دنیایی ...
ماجرای دختری کنجکاو و پُر شور در جستجوی هویت
نگاهی به رمان «شب‌های بی‌ستاره»
ماجرای دختری کنجکاو و پُر شور در جستجوی هویت
رمان «شب‌های بی‌ستاره» ماجرای دختری کنجکاو و ساده و پرشر و شوری است که دنبال هویت بخشیدن به خویش در ابتدای دوره ...
خط اخبار