شماس شامی
بزم شراب یزید به روایت مجید قیصری!
بزم شراب یزید به روایت مجید قیصری!
مجید قیصری در رمان «شماس شامی» جادوی زاویه دید را به مخاطبش نشان داده و او را در موقعیت یک بخش از ...
خط اخبار