شهید امیرمحمد اژدری
جهادگرشهیدی که سوژه جدید سارا عرفانی میشود
جهادگرشهیدی که سوژه جدید سارا عرفانی میشود
قلم نویسنده «پنج شنبه فیروزه ای» این بار برای یک جهادگر شهید به رشته تحریر در می آید.
خط اخبار