عاشورا پیامد تغییر ارزش‌ها
«عاشورا؛ پیامد تغییر ارزش‌ها»؛ روایت انحرافی که به عاشورا منتهی شد
«عاشورا؛ پیامد تغییر ارزش‌ها»؛ روایت انحرافی که به عاشورا منتهی شد
نویسنده در «عاشورا پیامد تغییر ارزش‌ها» برخی از مهم‌ترین اقدامات خلفا را در تغییر ارزش‌ها بیان کرده است که این اقدامات در ...
خط اخبار