محمدرضا شکاری
«رگ و ریشه» جان فانته به بازار نشر آمد
«رگ و ریشه» جان فانته به بازار نشر آمد
نشر اسم رمان «رگ و ریشه» نوشته «جان فانته» را با ترجمه محمدرضا شکاری منتشر کرد.
خط اخبار