گلیداد
گیلداد
گیلداد
«گیلداد» رمانی تاریخی،‌ اقلیمی و در عین حال اجتماعی است که به واقعه‌ای تاریخی سیاسی می‌پردازد.
نقد و بررسی رمان «گیلداد» در حوزه هنری
نقد و بررسی رمان «گیلداد» در حوزه هنری
رمان «گیلداد» اثر حسن قلی‌پور در حوزه هنری نقد و بررسی می‌شود.
خط اخبار